วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การใช้ Spring Boot บน Websphere 8, 8.5

เพราะว่าเป็น Enterprise เลยต้องมีเวลา Customize เพิ่มครับ

1. ต้อง Downgrade ให้ไปใช้ JPA2.0 แทนเพราะ Spring Boot ใช้ JPA2.1 (JPA จะโหลดจาก Application Server ไม่สามารถ Config ให้โหลดจาก Web  Project ได้ครับ) ทีนี่

2. Spring Boot จะ config แบบ no web.xml โดยการ extend SpringInitializer ถ้า Websphere ไม่สามารถโหลดได้ต้องเปลี่ยน Config ให้ใช้ web.xml ครับ แล้วอะไรที่ Config บน web.xml ต้องย้ายมาหมดพวก filter, ดัก error-page ที่นี่

3. สำหรับคนที่จะ Config Maven ให้ RAD ใช้งานได้ ดู ที่นี่