วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิธี Downgrade JPA จาก 2.1 เป็น 2.0 ของ SpringBoot

1. เริ่มจากเอา Config  JPA ออกจาก SpringBoot ก่อนครับ โดยใช้ exclusion org.hibernate
<dependency>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
 <exclusions>
 <exclusion> 
  <groupId>org.hibernate</groupId>
 </exclusion>
 </exclusions>
</dependency>
2.ต่อไปก็เพิ่ม JPA 2.0 เข้าไป ถ้าใช้บน Websphere อาจจะต้องเอา javax.persistence ออกด้วยครับ ถ้ายังมี error อยู่
<dependency>
 <groupId>org.hibernate</groupId>
 <artifactId>hibernate-core</artifactId>
 <version>${hibernate.version}</version>
 <scope>compile</scope>
 <exclusions>
 <exclusion>
  <groupId>org.hibernate.javax.persistence</groupId>
  <artifactId>hibernate-jpa-2.0-api</artifactId>
 </exclusion>
 </exclusions>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.hibernate</groupId>
 <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
 <version>${hibernate.version}</version>
 <scope>compile</scope>
 <exclusions>
 <exclusion>
  <groupId>org.hibernate.javax.persistence</groupId>
  <artifactId>hibernate-jpa-2.0-api</artifactId>
 </exclusion>
 </exclusions>
</dependency>
3. ต่อไปต้องเพิ่ม Code การโหลด entityManagerFacorry มาใหม่
 @Bean(name = "entityManagerFactory")
  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean getEntityManagerFactory() {
   
   LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
   entityManagerFactory.setDataSource(dataSource);
   entityManagerFactory.setPackagesToScan("xxx.entities");
   entityManagerFactory.setJpaVendorAdapter(getJPAVendor());
   entityManagerFactory.setJpaProperties(getHibernateProperties());
   
   return entityManagerFactory;
  }
  
  
  
  @Bean
  public LocalSessionFactoryBean sessionFactory() throws IOException {
   logger.debug("sessionFactory()");
   
    LocalSessionFactoryBean factoryBean = new LocalSessionFactoryBean();
    factoryBean.setHibernateProperties(getHibernateProperties());
    factoryBean.setDataSource(dataSource);
    factoryBean.setPackagesToScan("xxx.entities");
    
    return factoryBean;
  }
  

  
  @Bean
  public PersistenceExceptionTranslationPostProcessor exceptionTranslation() {
    return new PersistenceExceptionTranslationPostProcessor();
  }
  
  
  private JpaVendorAdapter getJPAVendor() {
   
   HibernateJpaVendorAdapter hibernateJpaVendorAdaptor = new HibernateJpaVendorAdapter();
   hibernateJpaVendorAdaptor.setShowSql(true);
   
   return hibernateJpaVendorAdaptor;
  }
  
  
  private Properties getHibernateProperties() {
    Properties properties = new Properties();
    
      // This is to get around a Websphere Bug
    properties.put("hibernate.dialect", Oracle10gDialect.class.getName());
    properties.put("hibernate.show_sql", "true");
    
    logger.debug("properties : {}", properties);
    return properties;
  }