วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

Config Maven สำหรับ Websphere

เป็นการ Config Eclipse เพิ่มเติมสำหรับ Add Reference Websphere  ครับ
โดยเพิ่ม ข้อมูลตามนี้ แยกตามแต่ละชนิดของ Application (ในส่วน additionalProjectFacets) แล้วใส่เลขเวอร์ชั่นของ Websphere  ลงไป

 <plugin> 
           <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
           <artifactId>maven-eclipse-plugin</artifactId> 
           <version>2.9</version> 
           <configuration> 
             <wtpversion>2.0</wtpversion> 
             <additionalProjectFacets> 
                <jst.ear>6.0</jst.ear> 
                <com.ibm.websphere.extended.ear>8.0</com.ibm.websphere.extended.ear> 
                <com.ibm.websphere.coexistence.ear>8.0</com.ibm.websphere.coexistence.ear> 
             </additionalProjectFacets> 
           </configuration> 
        </plugin> 

1. Web Project เพิ่ม
     - com.ibm.websphere.extended.web
     - com.ibm.websphere.coexistence.web
2. EJB Project
     - com.ibm.websphere.extended.ejb
3. Enterprise Project
     - com.ibm.websphere.extended.ear
     - com.ibm.websphere.coexistence.ear