วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

Basic ZK Framework ตอนที่ 6 การใช้งาน paging

อันนี้ทำแบบง่ายๆ ครับ คือใช้หลักการ Event Listener แบบ ตอนที่ 5 ครับ
แต่อันนี้เราจะใช้ onPaging แทน โดยทำดังนี้
1. โดยเราไปเขียนเพิ่มที่ Zul File เพิ่ม paging เข้าไป แล้ว เราจะใช้ id เป็นตัวเรียก
2. ก็ไป AddEventListener ที่ paging ตัวนั้นเป็น onPaging โดยตัว paging จะมี Config 
  1. pageSize จะเป็นตัวบอกว่าในหน้านึงมีกี่อัน
  2. totalSize จะเป็นบอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดเท่าไร
  3. activePage เป็นตัวบอกว่าเราอยู่หน้าไหน โดยจะเริ่มที่ 0

ต่อไปเป็นตัวอย่าง

Paging pag = (Paging)this.getFellow("pageUser"); --> id ที่เรา Config ไว้ที่ Zul File
pag.setPageSize(10); --> จำนวนข้อมูลต่อหน้า

pag.setTotalSize(100); --> จำนวนข้อมูลทั้งหมด
pag.addEventListener("onPaging", new EventListener() {
public void onEvent(Event event) {
PagingEvent pe = (PagingEvent) event;
int pgno = pe.getActivePage();
int ofs = pgno * 10;

//ใส่เพื่อจะให้ทำอะไร ถ้ากดที่ Paging แล้ว

}
});