วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

การ Add Notify สำหรับ Websphere 6.x Scheduler

การ Add Notify คือเราการที่เราจะดักข้อมูลของ Scheduler เช่น ตอนนี้ทำงานหรือยัง, สำเร็จ หรือไม่สำเร็จ เป็นต้นครับ
Copy มาเลยครับ
 1. สร้าง EJB Notify ขึ้นมาก่อน สร้างเหมือน EJB ปกติ ครับ แต่ ให้ใช้
  1. Home : com.ibm.websphere.scheduler.NotificationSinkHome
  2. Remote : com.ibm.websphere.scheduler.NotificationSink
 2. Add Method handleEvent(TaskNotificationInfo info) ลงไปที่ EJB ตัวที่เราสร้าง โดยเราสามารถดักได้ว่าเป็นอะไรจาก getEventType()  แล้วไปเช็คจาก TaskNotificationInfo.XXX ครับ จะมีให้เลือกอยู่
 3. พอทำเสร็จแล้วเราจะ Set ลงไปที่ Task ของเราที่ต้องการ โดย ใช้ setNotificationSink(<Notification ที่เ&ราสร้างขึ้นมาgt;, <EventType ที่เ&ราต้องการจะดักจับgt;)
  1. โดยเราจะดึงค่า Notification EJB จากการ LookUp ขึ้นมา ใช้วิธีดังนี้ 
   • Lookup ด้วย Context ได้ Object
   • ใช้ PortableRemoteObject.narrow(Obj ที่ได้มาจากการ Look Up , HomeClass ตัว NotificationSinkHome) ได้ Class Home แล้วใช้ตัวนี้ล่ะครับ