วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

SQL ไว้สำหรับนับจำนวน Cursor ที่เิปิดใน Oracle ครับ

เอาไว้สำหรับดูว่ามี Cursor อะไรเปิดอยู่บ้างใน Oracle ครับ

select sid, sql_text from v$open_cursor order by sid, sql_text


Reference
http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=135291