วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

EJB Life Cycle

จดไว้เตือนความจำครับ

1. Statefull Session Bean
  1. เมื่อไม่มี --> create --> SetSessionContext --> ready --> ejbRemove --> Remove
  2. เมื่อไม่ได้ใช้งานนานๆ --> ejbPassivate จะใช้ก็ --> ejbActivate
2. Stateless Session Bean
  1. ทุกครั้งจะ create --> SetSessionContext --> ejbRemove --> Remove
3. Entity Bean
  1. ทำการ Set EntityContext --> ลง Pool --> create --> ejbCreate --> ejbPostCreate --> ready
  2. ถ้าไม่ได้ใช้เก็บลง Pool โดย ejbPassivate ถ้าจะใช้ก็ ejbActivate
  3. เมื่อยกเลิกจะไป remove --> ejbRemove --> ลง Pool --> unsetEntityContext
4. Message Driven Bean
  1. เมื่อไม่มี setMessageDrivenContext --> ready (onMessage) --> ejbRemove
อันนี้คร่าวๆ ที่จริมีละเอียดกว่านี้ ต้องอ่านตาม Reference เอาครับ อันนี้ผมจดไว้จะเขียน Process เพื่อ Handle อ่ะครับ


Reference
- http://java.sun.com/j2ee/tutorial/1_3-fcs/doc/EJBConcepts9.html
- http://www.leocrawford.org.uk/work/jcea/part1/ejbcontainer.html