วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การ Set Connection Timeout ใน Web Service

การ Set Timeout เราสามารถที่จะ Config ไดสองที่ใน Axis คือ
org.apache.axis.client.Stub กับ org.apache.axis.client.Call เป็น SetTimeout
ถ้าเราไปใช้ Call RPC ตรงๆ จะไม่มี Config นะครับ ต้องทำแบบนี้แทน ถึงจะได้น่ะครับ

org.apache.axis.client.Call call = new org.apache.axis.client.Call(service);
call.setTimeout(timeOutWS);//Time Out Web Service เวลาเป็น หน่วย ms ครับ


สำหรับการ Set TimeOut ใน Websphere 6.xxx นั้น เราจะทำที่ Class ที่ลงท้ายด้วย stub แล้วไป Config ที่ Method Invoke (Class com.ibm.ws.webservices.engine.MessageContext) ครับ มันจะมี .setTimeOut (บน Rad 6.0 มันเป็นการ Set Read TimeOut น่ะครับ ต้องไปให้ Eclipse Generate แทน แล้วไป Config ที่ call แทนครับ ตามข้างบน)ได้เลยครับ ซึง Set เป็น ms ครับ แต่ให้จำไว้ว่า ถ้าเราทำการ Rebuild ใหม่ ข้อมูลพวกนี้จะหายเราต้องกลัมา Config ใหม่