วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วิธีการสร้าง XML อย่างง่ายโดยใช้ Dom4J

เวบของ DOM4J


Document vDocument = DocumentHelper.createDocument(); //ไว้สำหรับสร้าง Document XML
Element rootElement = vDocument.addElement("Header"); // สร้างส่วนหัวของ XML
rootElement.addElement("Parameter1"); // สร้าง Element ข้างในแบบไม่มีค่าใน Element
rootElement.addElement("Parameter2").addText("123456"); //สร้าง Element ข้างในแบบมีค่าใน Elementซึ่งค่าห้ามเป็น NULL
rootElement.addElement("Parameter3").addAttribute("total","3"); // สร้าง Element แบบมี Attribute
Element subElement = rootElement.addElement("Parameter4");
//สร้าง Sub Element ข้างใน
subElement.addElement("SubParameter").addText("Sub");

จะได้ข้อมูล ตามข้างล่าง

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<Header>
<Parameter1></Parameter1>
<Parameter2>123456</Parameter2>
<Parameter3 total="3"/>
<Parameter4>
<SubParameter>Sub</SubParameter>
</Parameter4>
</Header>