วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ดู Process การทำงานของ Websphere 6.1

เมนูจะอยู่ที่ Moniroting and Tuning --> Performance Viewer แล้วก็เลือก Current Activity จากนั้นเลือก Server ที่จะดู ก็สามารถจะดูได้แล้วครับ
ซึงจากรูปจะมีดังนี้
Name คือ ชื่อ ไฟล์ ที่มีการเรียก
Application คือ Application ที่เรา Deploy ไว้ (.war)
Total Request คือ จำนวนที่เรา Request เข้ามาว่ามีเท่าไร

แล้วยังมีส่วนอื่นเป็นส่วนที่สรุปไว้ คือ
- Advisor เป็นส่วนแนะนำว่ามีส่วนไหน ควรจะต้องการแก้ไขบ้างใน Application
- Setting ส่วนของการ Setting ต่างๆ
- Summary Reports สรุป ส่วนต่างๆ ที่มีการใช้งานมีดังนี้ Servlets, EJBs, EJB Method, Connection Pool, Thread Pool ซึ่งมีข้อมูลบอก Name, Application, Total Requests, Avg Resp Time, Total Time

ภาพของ Tivoli Viewer