วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

Java Config Proxy

สำหรับ IBM
สามารถ Config ได้สองแบบ
1. โดยใช้ System.setProperty(Class Path,ค่า) ซึ่งค่าที่ Set ไปจะใช้

สำหรับ HTTP
com.ibm.wsspi.webservices.HTTP_PROXYHOST_PROPERTY
com.ibm.wsspi.webservices.HTTP_PROXYPORT_PROPERTY
com.ibm.wsspi.webservices.HTTP_PROXYUSER_PROPERTY
com.ibm.wsspi.webservices.HTTP_PROXYPASSWORD_PROPERTY
สำหรับ HTTPS
com.ibm.wsspi.webservices.HTTPS_PROXYHOST_PROPERTY
com.ibm.wsspi.webservices.HTTPS_PROXYPORT_PROPERTY
com.ibm.wsspi.webservices.HTTPS_PROXYUSER_PROPERTY
com.ibm.wsspi.webservices.HTTPS_PROXYPASSWORD_PROPERTY

2. ไปที่หน้า Admin Console แล้วเลือกที่ Global security > Custom properties จากนั้นก็ Add ลงไปเหมือน System.setProperty
สำหรับทั่วไปจะเป็นดังนี้
1. จะใช้ System.setProperty เหมือนกัน แต่จะใช้

http.proxySet สำหรับว่าจะให้มีการใช้ค่า Proxy หรือเปล่า
http.proxyHost
http.proxyPortReference
IBM Config Proxy
Configure HTTP basic authentication for Web services
Narisa Socket Programming