วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Config Log4j บน Websphere 6.x

โดยปกติ ถ้าใช้บน Tomcat เราไม่ต้อง Config แค่เอาไปวางไว้ใน WEB-INF มันก็จะวิ่งไปอ่าน log4j ให้แต่บน Websphere 6.x มันจะม่อ่านเราเลยต้องใช้วิธีบอกตำแหน่งให้มันอ่านเลย ซึ่งทำดังนี้


//ไว้บอกตำแหน่งของ file log4j.properies
String log4j = getServletContext().getRealPath("/WEB-INF/log4j.properties");

//Config Properties File ว่าอ่านที่ตรงนี้
PropertyConfigurator.configure(log4j);


หมายเหตุ ถ้าใช้วิธีนี้จะทำให้ทั้ง Server ใช้ Config นี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะต้องเอา Config ของทุก Application มาไว้ใน lo4j.properties ที่เดียวกัน