วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

Config Certification On Application

วิธีการ Config SSL บน Application ของเราเอง ซึ่งไมควรจะทำนอกจากจะเทสที่เครื่องของตัวเอง แต่พอขึ้น Production หรือ Develop Server นั้นให้ปิดแล้ว Config ที่ Server เอาเท่านั้น


System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", trustStoreFile);
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", trustStorePwd);
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", keyStoreFile);
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", keyStorePwd);


สำหรับ Config บน Websphere 6.1 ทำตามนี้ Config Trust Certification บน Websphere 6.1
ปล. สำหรับ Websphere จะใช้ Password : WebAS และ Path จะอยู่ที่ xxx/etc (ไฟลล์จะชื่อ DummyServerTrustFile.jks และ DummyServerKeyFile.jks)