วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

การส่ง SMS ภาษาไทยผ่าน SMPP Protocol

SMPP Protocol คือ อะไร สามารถอ่านได้ที่ narisa , wikipedia

สามารถที่จะโหลด Library Java ได้ที่นี่

วิธีการให้ส่งภาษาไทยได้นั้น ต้องดูใน Spec ของระบบที่จะรับว่ารองรับหรือเปล่า และต้องใช้ Encode ชนิดไหนน่ะครับ แต่ก็ใช้ส่งเป็น UTF-8 แต่บอกตัว Library ให้ส่งเป็น UCS2

ดังตัวอย่างครับ


AlphabetEncoding msgEncoding = new UCS2Encoding();
SubmitSM sm = (SubmitSM) myConnection.newInstance(SMPPPacket.SUBMIT_SM);
sm.setDestination(new Address(0, 0, mobile)); <-- Set Destination Mobile
sm.setSource(new Address(0,5,sourceMobile)); <-- set Sendername (อันนี้แบบเป็น Text File แต่ตอบกลับไม่ได้ครับ)
sm.setMessageText(message, msgEncoding);
sm.setMessageEncoding(msgEncoding);
sm.setRegistered(1);
sm.setReplaceIfPresent(1);