วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550

วิธีการสร้าง .sff File (Structured Fax Format)

จะใช้วิธีสร้างจาก PDF File --> tiff File --> sff File ครับ ซึ่งถ้าสร้าง tiff File เป็นก็จะใช้ได้เหมือนกันครับ และที่สำคัญมากๆ ความกว้างของภาพต้องเป็น 1728 เท่านั้น ไม่งั้นอาจจะออก Fax ไม่ได้น่ะครับ ซึ่งจะใช้ Library ดังนี้
1. iText ไว้สำหรับสร้าง PDF File --> โหลดที่นี่
2. Java Advance Imaging (JAI) สำหรับ Convert to tiff File --> โหลดที่นี่
3. mms-computing (mmsc) สำหรับ Convert to sff file--> โหลดที่นี่


วิธีสร้าง PDF File


String filename = "pdfTest.pdf"; Rectangle rectangler = new Rectangle(1728,2292);
Document document = new Document(rectangler); PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream(filename)); document.open(); document.add(new Paragraph("Hello World",new Font(Font.BOLD,75))); document.close();วิธี Convert PDF To TIFF File


PdfDecoder decoder = new PdfDecoder();
decoder.openPdfArray(bai);
decoder.setSize(100, 100);
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
if (decoder.isFileViewable()) {
try {
for (int i = 0; i < decoder.getPageCount(); i++) {
int pageNumber = i + 1;
BufferedImage imageTemp = decoder.getPageAsImage(pageNumber);
BufferedImage image = new Binarization(50).filter(imageTemp);
TIFFEncodeParam tiff = new TIFFEncodeParam();
OutputStream outp = (new FileOutputStream("tiffTest.tiff"));
ImageEncoder encoder = com.sun.media.jai.codec.ImageCodec.createImageEncoder("tiff", outp, tiff);
encoder.encode(image);
outp.close();
}
} finally {
if (baos != null) {
baos.flush();
baos.close();
}
}
}
decoder.closePdfFile();วิธี Convert TIFF to SFF File (ซึ่งจะใช้วิธี เปิดไฟล์ แล้วเซฟใหม่เป็น SFF File ครับ)

ไปดูได้ที่ uk.co.mmscomputing.application.imageviewer.ImageTab Method save กับ open ครับ